RØNNE HANDELSSTANDSFORENING

OPLEVELSER OG HANDEL I SKØN FORENING

Rønne Handelsstandsforening er en forening for de Handels- og Erhversdrivende i Rønne By. Foreningen primære formål er at skabe oplevelser og liv i Rønne By, fremme byens synlighed og fortælle den gode historie samt at varetage driften af foreningens bygavekort. Foreningen består af en bestyrelse på syv medlemmer, som repræsenterer de godt 100 medlemmer, der støtter op om foreningens arbejde.

Rønne By er Bornholms metropol, men trods det ligger det os meget på sinde, at der skal være “varmt” og hyggeligt i Bornholms største by. Desuden sætter vi pris på den store mangfoldighed af medlemmer – det er netop det, der gør Rønne til en spændende by at være i, at leve i og ikke mindst at være turist i.

Igennem De 7 Stænder organiserer Rønne Handelstandsforening sig og kommunikerer sine værdier og sin mission. Samtidig er det platformen, der samler bornholmere, turister og virksomheder i Rønne.

Rønne Handelsstandsforening er stolt over, at så mange erhvervsdrivende vælger at melde sig ind i foreningen og bakke op omkring fælleskabet, for kun sammen kan vi udvikle os og flytte grænser.

Velkommen til Rønne De 7 Stænder

MEDLEMMER


Advodan Rønne Advokatfirmaet Paldan Advokatfirmaet Bo Hansen & Morten Hartelius Axel Sørensen A/S BB - Hotel Rønne Bech-Hansen & Studsgaard Blomster Kunsten Bornfrost Rønne A/S EDC BornholmerBo Bornholms Brandforsikring Bornholms Isenkram Bornholms Papirlager ApS Bornholms Revision Bornholms Tidende Cafe Munter Brendes Cafe Gustav danbolig Dansk Factory Outlet Danske Bank Det Lille Hotel Din Tøjmand - By Jan & Nalle Fannikke Fl. Svendsen VVS Flügger Farver Formula Micro Bornholm A/S Frøken Grønvall Garant Gulve & Gardiner / HTH Køkkener Gutemensch Hakon Holm Grafisk Hekseriet Hélène Duffau Jewellery & Silver H&M - Hennes & Mauritz Hugo P Ilva Imerco JF Kontor & Data Service Job Vision K. Nyborg Hansen ApS Kjærstrup Klip & Z Knudsker El ApS Kvickly Rønne Langskov Optik Lottes Blomsterværksted Matas Matas Snellemarkcentret Meny Musikhuzet Bornholm Nordea A/S Ole Holm ApS Ostehjørnet Photo Care Rønne ApS Polles Skiltecenter Profil Optik Punkt 1/Expert Restaurant Texas Rønne Apotek Rønne Bio Rønne Revision I/S Salon Bell Simon`s Smykkeskrinet ApS sNoir Livsstil Bornholm SportDres Bornholm Sportmaster Sydbank Synoptik Ur & Guldhuset Vero Moda, Rønne - Snellemark Centret William Dam Øens Pejsecenter InterSport Bornholms Havemøbelcenter Jensens Bageri - Krifa - Sørine Svaneke Chokoladeri Konditor Bageren Østre Ringvej Konditorbageren, Store Torv Nykredit Bo42 Ernas Børnebutik Nielsen El Aps Netto Skoæsken Søstrene Grene Lidl Rønne Byg-Grønt Bygma Rønne Arbejdernes Landsbank NORMAL Home Sol og Strand Bornholm.Nu Janne K Burgedahl Optik Stark Rønne IPhouse / KLC Erhverv Bornholm Skilte Signe Sverres Hotel Skoringen Restaurant ThaiMark Amtmandsgården Henius Knitwear
BESTYRELSE
Kvickly Rønne
Bestyrelsesmedlem
Brian Karlsen

Kvickly Rønne
Ndr. Kystvej 28, 3700 Rønne
56948400

Meny
Kasserer
Susanne Wridt

Meny
StoreTorv 11, 3700 Rønne
56954900

Lottes Blomsterværksted
Bestyrelsesmedlem
Lise Lotte Hjort

Lottes Blomsterværksted
Lille Torv 5, 3700 Rønne
 

Hugo P
Bestyrelsesmedlem
Helge Tiedchen

Hugo P
Lille Torv 3, 3700 Rønne
56954999

Langskov Optik
Bestyrelsesmedlem
Lea Langskov

Langskov Optik
Store Torvegade 1, 3700 Rønne
56950383

Photo Care Rønne ApS
Bestyrelsesmedlem
Hanne L. Rasmussen

Photo Care Rønne ApS
Østergade 23, 3700 Rønne
56955454

Din Tøjmand - By Jan & Nalle
Formand
Jan Bidstrup

Din Tøjmand - By Jan & Nalle
Store Torvegade 1, 3700 Rønne
+45 56952633

KONTAKT
Telefon – information

+45 56 95 49 00

Telefon – kasserer
Susanne Wridt
+45 56 95 49 00

Postadresse

Rønne Handelsstandsforening
C/O Meny
Store Torv 11
3700 Rønne

Mail

Information: info@rønneby.dk
Bestyrelse: best@rønneby.dk
Aktivitetsgruppen: info@rønneby.dk
Webmaster: info@rønneby.dk

VEDTÆGTER

§ 1. Navn, formål og hjemsted.

Stk. 1:
Foreningens navn er Rønne Handelsstandsforening.

Stk. 2:
Foreningens formål er:
a. at virke til fremme for handel inden for erhverv og detail samt indenfor industri, skibsfart og dermed forbundne interesser inden for andre erhverv, såvel i almindelighed som i særdeleshed i Rønne,
b. at virke til handelsstandens uddannelse og dygtiggørelse – og
c. at virke for at fremme et kollegialt, venskabeligt forhold mellem foreningens medlemmer.

Stk. 3:
Foreningen har hjemsted i Rønne og adresse hos formanden.

§ 2. Medlemsforhold:

A. Optagelse

Stk. 1:
Som medlem kan optages enhver person og ethvert selskab, herunder interessentskaber o.lign., som har fast forretningssted med virke i Rønne eller opland, hvis interesser skønnes at være i overensstemmelse med foreningens formål.

Stk. 2:
Indmeldelse sker ved fremsendelse af foreningens indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. Denne videregiver alle oplysninger i indmeldelsesblanketten til foreningens webmaster med henblik på indsættelse på foreningens hjemmeside.

Stk. 3:
Nye medlemmer tilbydes et ½ års gratis medlemskab.

Stk. 4:
Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 dele af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuelt ældre gæld til foreningen er berigtiget. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtigelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.

Stk. 5:
Ophører et medlem med at drive aktiv forretningsvirksomhed, kan den pågældende, hvis han/hun ønsker det, fortsat være medlem af foreningen og deltage i dennes møder som passivt medlem mod at betale kontingent svarende til 25% af den til enhver tid fastsatte laveste kontingent-takst, som gælder for foreningens aktive medlemmer. Passive medlemmer har taleret, men ingen stemmeret på foreningens generalforsamling.

B. Udmeldelse og eksklusion:

Stk. 1:
Udmeldelse finder sted ved skriftlig meddelelse til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til en 1. januar.

Stk. 2:
Bestyrelsen kan under appel til generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabets flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsår udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtigelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

Stk. 3:
Ophører et medlem med at drive erhvervsmæssig virksomhed, ophører medlemskabet uden forudgående opsigelse.

C. Kontingent:

Stk. 1:
Kontingentet fastsættes for hvert kalenderår af generalforsamlingen og indbetales efter påkrav. Foreningens bestyrelse v/dennes kasserer fastsætter med respekt af generalforsamlingens beslutning den endelige størrelse af det kontingent, som skal betales af hvert enkelt medlem.

Stk. 2:
Endvidere kan generalforsamlingen beslutte et særskilt kontingent, når særlige forhold taler herfor.

Stk. 3:
Hvis et medlem driver flere forretninger og/eller forretningssteder i Rønne skal der betales kontingent for hvert forretningssted i overensstemmelse med bestyrelsens bestemmelse om kontingentets størrelse.

Stk. 4:
For passive medlemmer udgør kontingentet 25% af den laveste kontingent-takst, som er gældende for foreningens aktive medlemmer.

Stk. 5:
Net-butikker med tilknytning til Rønne kan optages som medlem af foreningen mod betaling af 50% af den laveste kontingent-takst, som er gældende for foreningens aktive medlemmer.

Stk. 6:
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og for højst et regnskabsår ad gangen bevilge kontingentfrihed til medlemmer, der indsender en begrundet anmodning herom.

D. Medlemsrettigheder og –pligter:

Stk. 1:
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og love op til dens formålsbestemmelse.

Stk. 2:
Ved overtrædelse af lovene eller bindende påbud i henhold til disse kan bestyrelsen under appel til generalforsamlingen pålægge bøder, hvis størrelse dog ikke kan overstige 50% af årskontingentet for hver overtrædelse.

§ 3. Bestyrelsen:

A. Opgaver og valg:

Stk. 1:
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, og bliver bestyrelsen derved på færre end 3 medlemmer, er bestyrelsen berettiget til straks at supplere sig selv. I andre tilfælde foretages suppleringsvalg på førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 2:
Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med en formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 3:
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.

B. Bestyrelsesarbejdet:

Stk. 1:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Stk. 2:
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat – eventuelt elektronisk. Referatet rundsendes til bestyrelsens medlemmer. Sekretæren opbevarer en af formanden underskrevet udskrift af alle beslutningsreferater.

Stk. 3:
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt tillige mindst halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

C. Forretningsudvalg:

Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse. Forretningsudvalget dispositioner skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

D. Lønnet arbejdskraft:

Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.

§ 4. Generalforsamlingen:

A. Myndighed:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

B. Tidspunkt og indkaldelse:

Stk. 1:
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tiden mellem den 15. februar og den 15. marts. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 20 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af de sager, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Stk. 2:
Indkaldelse skal finde sted med højst 6 og mindst 2 ugers varsel ved bekendtgørelse i de lokale dagblade og tillige ved en særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til både ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal følge dagsorden.

C. Mødeberettigede:

Alle medlemmer er berettigede til at møde på generalforsamlingen.

D. Stemmeberettigede:

Stk. 1:
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer. Passive medlemmer jf. § 2 C, stk. 4 og net-butikker jf. § 2 C, stk. 5 har taleret, men ingen stemmeret.

Stk. 2:
Hvert medlemskab giver ret til én stemme. Driver et medlem flere forretninger og/eller forretningssteder i Rønne og betales kontingent herfor, jfr. § 2 C stk. 3, har det pågældende medlem lige så mange stemmer som forretningssteder.

E. Gennemførelsen:

Stk. 1:
Dagsordenen på generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed, herunder beretning fra de nedsatte udvalg samt fra foreningens repræsentanter i andre udvalg, bestyrelser, foreninger, fonde og lignende,
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse,
4. Fastsættelse af kontingent,
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen,
6. Valg af 2 revisorer,
7. Indkomne forslag,
Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen og straks herefter af bestyrelsen udsendes til medlemmerne.
8. Eventuelt

Stk. 2:
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt.

Stk. 3:
Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

§ 5. Regnskab og formue:

Stk. 1:
Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

Stk. 2:
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer.

Stk. 3:
Revisorerne vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Mindst den ene revisor skal være valgt blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. De af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange at få forelagt foreningens regnskabsbilag, kassebeholdning m.v. og revisorerne skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Stk. 4:
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri. Endvidere udarbejder kassereren foreningens årsregnskab.

Stk. 5:
Foreningens formue, udover hvad der er nødvendigt til at afholde de løbende udgifter, skal, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes på rentebærende indlånskonto i et pengeinstitut.

§ 6. Tegning og hæftelse:

Stk. 1:
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

Stk. 2:
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen videregående økonomisk forpligtelse udover pligten til betaling af kontingent. Intet medlem hæfter personligt for de foreningens påhvilende forpligtelser.

§ 7. Vedtægtsændringer:

Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8. Opløsning:

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

§ 9. Voldgift:

Stk. 1:
Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift.

Stk. 2:
Voldgiftsretten skal bestå af 3 voldgiftsmænd. Hver af stridens parter vælger én voldgiftmand, og disse vælger i fællesskab en formand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valg af formand, udpeges denne af Dommeren på Bornholm. I øvrigt henvises til lov nr. 553 af 24/6 2005 m.s.æ. om voldgift.

– o 0 o –

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 21. februar 1994 og endeligt stadfæstet på ekstraordinær generalforsamling den 5. april 1994 samt senere ændret på ordinær generalforsamling den 10. marts 2009.

Som dirigent:

Christian Dohn
Advokat
3700 Rønne